Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη

Αὕτη ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί Σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας ᾽Ιησοῦν Χριστόν”
(᾽Ιωάν. 17,3)

α. Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία ἀπηύθυνε πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα Του λίγο πρίν ἀπό τή σύλληψή Του στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Ὁ Κύριος ἀναφέρεται στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου Του ἐπί τῆς γῆς καί συνεπῶς στήν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς πού Τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός Πατέρας καί πού δέν ἦταν ἄλλη ἀπό τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, γεγονός πού συνιστᾶ ταυτοχρόνως, κατά τά δικά Του λόγια, καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Τίς πραγματικές διαστάσεις αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, πού ἀποκαλύπτουν καί τήν ὁμοουσιότητά Του ἀπέναντι στόν Πατέρα Του προσπάθησαν νά διακρατήσουν καί νά διατρανώσουν καί οἱ Πατέρες τῆς ᾽Εκκλησίας, καί μάλιστα τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 325 μ.Χ., ὅταν παρουσιάστηκαν αἱρετικοί, ἀμφισβητίες δηλαδή καί διαστρεβλωτές τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ - μέ προεξάρχοντα τόν ἱερέα ῎Αρειο – οἱ ὁποῖοι λίγο-πολύ θέλησαν κατ᾽ οὐσίαν νά ὑποβιβάσουν Αὐτόν στό ἐπίπεδο τοῦ κτίσματος καί συνεπῶς νά θέσουν ἐν ἀμφιβόλῳ τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Προϋπόθεση βεβαίως τῆς ἀμφισβήτησης αὐτῆς ἦταν ἡ δαιμονική ἐξύψωση τῆς λογικῆς τῶν αἱρετικῶν ὑπεράνω τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀποκάλυψής Του, κάτι πού σήμαινε ὅτι μέ τήν αἵρεση ἀναμετριόταν στήν πραγματικότητα ὁ ἀνθρώπινος μέ τόν Θεϊκό λόγο! ᾽Εκεῖνος ὁ λόγος μάλιστα τοῦ Κυρίου πού μᾶς καθοδηγεῖ στήν κατανόηση τῆς ἀποστολῆς Του καί τῆς θεανδρικῆς φύσεώς Του εἶναι ὁ ἑξῆς: ῾Αὕτη ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί Σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας ᾽Ιησοῦν Χριστόν᾽ (᾽Ιωάν. 17,3).

 1. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά βεβαίως πού ὁ Κύριος κάνει λόγο γιά τήν αἰώνια ζωή. Διαρκῶς ἀναφέρεται σ᾽ αὐτήν καί μάλιστα θεωρεῖται ὁ σκοπός τῆς ἀναζήτησης καί τῶν ᾽Ιουδαίων στήν Παλαιά Διαθήκη. ῎Ας θυμηθοῦμε γιά παράδειγμα τήν προσέγγιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν νομοδιδάσκαλο ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θέτει στόν Κύριο ἀκριβῶς αὐτόν τόν προβληματισμό: ῾Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;᾽ (Λουκ. 10,25), προβληματισμό πού δίνει ἀφορμή στόν Χριστό νά πεῖ καί τή γνωστή παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη.
Ἡ αἰώνια ζωή λοιπόν προβάλλεται ὡς τό ὅραμα τῆς Π. Διαθήκης, ἀλλά καί ὁ σκοπός τῆς ἀποστολῆς τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς ἀφήνει νά κατανοήσουμε αὐτόν καί ὁ λόγος τοῦ ῎Ιδιου στό σημερινό Εὐαγγέλιο: ῾Πάτερ...δόξασόν Σου τόν Υἱόν...καθώς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὅ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωήν αἰώνιον᾽ (᾽Ιωάν. 17, 1-2).

 2. Ὁ Κύριος σπεύδει νά διευκρινίσει τί σημαίνει αἰώνια ζωή. Δέν πρόκειται περί μιᾶς ἄλλης ζωῆς πού ἐκτείνεται μετά τήν ἐδῶ-στόν κόσμο τοῦτο ζωή. Οὔτε πολύ περισσότερο περί τῆς συνέχειας τῆς ζωῆς αὐτῆς χωρίς τέλος καί θάνατο. Τέτοιες κατανοήσεις ἀκούγονται καί λέγονται, ἀλλά συνιστοῦν παραποιήσεις, διότι διαιωνίζουν τήν κατάσταση τοῦ πεσμένου στήν ἁμαρτία κόσμου καί πρωτίστως δέν λαμβάνουν καθόλου ὑπόψιν τή σωτηριώδη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ στόν κόσμο, συνεπῶς εἶναι κατανοήσεις ἀπιστίας. Ἡ αἰώνια ζωή, κατά τόν Κύριο, συναρτᾶται ἄμεσα μέ τόν ῾Εαυτό Του: εἶναι ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀπεσταλμένου τοῦ Θεοῦ. ῾Αὕτη ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί Σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας ᾽Ιησοῦν Χριστόν᾽.

Κυριακή 28 Μαίου: Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (πρωτότυπο κείμενο και νεοελληνική απόδοση)


Επιμέλεια:
Ελευθερίου Ν. Χρυσοχόου
Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἰωνίαν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μετέβη ἀεροπορικῶς τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 7ης Μαΐου, εἰς Σμύρνην, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου καί μελῶν αὐτῆς, ὡς καί προσελθόντων ἐξ Ἑλλάδος πιστῶν. Ἐκεῖθεν ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό χωρίον Κιρκιντζέ (Şirince) καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἑσπερινόν, τελέσας καί Ἀρτοκλασίαν προσκομισθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ν. Ἐφέσου Πιερίας «Ὁ Ἡράκλειτος». Εἰς τό τέλος ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δημητριάδης, Ἐκπαιδευτικός, ἐλθών ἐπικεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν, καί ὁ Πατριάρχης ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησεν Οὗτος τό εὐγενῶς παρατεθέν πρός τιμήν Του δεῖπνον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὅν καί ἐπῄνεσε διά τό ὑπ᾽ αὐτοῦ μετά ζήλου ἐπιτελούμενον ἔργον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου.

Τήν Δευτέραν, 8ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελεσθείσης ἐν τῇ ἐν Ἐφέσῳ παλαιᾷ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θείας Λειτουργίας, ἔνθα καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρόδου κ. Κυρίλλου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Εὐγεν. κυρίας Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, Ἐξοχ. κ. Μαξίμου Χαρακοπούλου, πρ. Ὑπουργοῦ, Βουλευτοῦ Ν.Δ. Λαρίσης, καί Ἀναστασίου Νεράντζη, πρ. Ὑφυπουργοῦ καί πρ. Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς, Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, πιστῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον, Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅν καί προσεφώνησεν ἰδιαιτέρως κατά τήν πρός τό ἐκκλησίασμα ὁμιλίαν Αὐτοῦ διά λόγων πατρικῶν, ἐξάρας τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν ὑπηρεσίαν του ἐν αὐτῇ, συγχαρείς δέ καί τούς οἰκείους αὐτοῦ. 

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Κυριακή 23 Απριλίου: Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (πρωτότυπο κείμενο και νεοελληνική απόδοση)


Επιμέλεια: Ελευθερίου Ν. Χρυσοχόου

"Ο χ ο ρ ό ς τ η ς π α π α ρ ο ύ ν α ς"


 χ ο ρ ό ς  τ η ς  π α π α ρ ο ύ ν α ς"

του Στέφανου Δορμπαράκη

Ποτίστηκες εκείνη τη στιγμή με το αίμα της θυσίας…
Αίμα ροδοκόκκινο σαν της φωτιάς τη φλόγα.
Σε έκαψε πολύ, δε λέω, μα σ’ «έλουσε» αμέσως με δάκρυα αγάπης και παρηγοριάς.
Ήταν το αίμα Εκείνου που έτρεχε βγαλμένο απ’ τα καρφιά…
-άλικο, κάτι σαν τον «λευκό χρυσό» των αλυκών-
Πέρασε ο καιρός…
Και να που φύτρωσες δυναμικά ξανά, σα να ’θελες και τούτη τη φορά να Τον δοξάσεις.
Κανένας άνεμος, καμιά σταγόνα δεν μπόρεσε ποτέ να σε λυγίσει. Αγέρωχα καμάρωνες, χορεύοντας χορό μεθυστικό σ’ ολόκληρη την πλάση.
Κι όμως μεμιάς σταμάτησες, και τόσο άνευρα, χωρίς πνοή, παράτησες τον εαυτό σου, γιατί ένα χέρι θέλησε, έτσι απλά, χωρίς εξήγηση καμιά να σου στερήσει τον ελεύθερο χορό σου…
Ίσως για να μεθύσει απ’ τ’ άρωμα. Ίσως για να γευθεί τη γλύκα των πορφυρών πετάλων σου.
Παρόλα αυτά με μια σταγόνα ύδατος σηκώθηκες ξανά. Ανέστησες τον εαυτό σου δείχνοντας πραγματικά πως ποτέ δεν πέθανες, αλλ’ αναγέννησες το είναι σου χαράσσοντας τον δρόμο για μιαν άλλη σωτηρία...


Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

+ πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν: Κυριακή των Βαΐων


+ Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν

Τ Σάββατο το Λαζάρου, π λειτουργικς πλευρς, εναι τ προεόρτια τς Κυριακς τν Βαΐων – τς Εσόδου το Κυρίου μας στ εροσόλυμα. Κα ο δύο ατς γιορτς χουν να κοιν θέμα: τ θρίαμβο κα τ νίκη. Τ Σάββατο το Λαζάρου ποκαλύπτει τν χθρό, δηλαδ τ Θάνατο· Κυριακ τν Βαΐων προαναγγέλλει τ νόημα τς νίκης ς θρίαμβο τς Βασιλείας το Θεο κα ς ποδοχ π τν κόσμο το μόνου Βασιλέως, το ησο Χριστο.

Σ λη τ διάρκεια τς π γς ζως το ησο Χριστο, σεμν εσοδός Του στν γία Πόλη ταν τ μόνο ρατ σημεο θριάμβου. Μέχρι ατ τ μέρα ησος δειχνε πίμονη ρνηση σ κάθε περίπτωση θριάμβου κα δόξας Του. ξι μέρες μως πρν τ Πάσχα, χι μόνο δέχτηκε ν δοξαστε, λλ διος προκάλεσε κα ργάνωσε ατ τ δόξα. Κάνοντας ατ πο προανήγγειλε προφήτης Ζαχαρίας: «δο Βασιλεύς σου ρχεταί σοι… πραΰς κα πιβεβηκώς π ποζύγιον κα πλον νέον» (Ζαχ. 9, 9), φανέρωσε τι θελε ν πιδοκιμαστε κα ν ναγνωριστε ς Μεσσίας, Βασιλέας κα Λυτρωτς το σραήλ.

Ο Εαγγελικς περικοπς τονίζουν λα ατ τ μεσσιανικ στοιχεα, δηλαδ τος κλάδους τν βαΐων κα τ σαννά, τς πευφημίες γι τν ησο Χριστ τι εναι Υἱὸς το Δαυδ κα Βασιλέας το σραήλ. στορία το σραλ τώρα λοκληρώνεται, φτάνει στ τέλος της, ατ ξ λλου εναι κα τ νόημα ατο το γεγονότος, τς γγελίας τς Βασιλείας το Θεο. Γι τν κπλήρωση το σκοπο ατς τς στορίας πρεπε ν ναγγελθε κα ν προετοιμαστε Βασιλεία το Θεο, λευση το Μεσσία. Κα τώρα κπληρώθηκε, γιατί Βασιλέας εσέρχεται στν γία Πόλη Του κα λες ο προφητεες κα o προσδοκίες βρίσκουν τν κπλήρωσή τους στ Πρόσωπό Του. Χριστς γκαθιστ τ Βασιλεία Του π τς γς.