Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Τυπικό αγρυπνίας Ακαθίστου ΎμνουΣτις Μονές, και σε αρκετές ενορίες, πέρα από την τέλεση του Ακαθίστου Ύμνου το απόγευμα της Παρασκευής, τελείται η λεγομένη αγρυπνία του Ακαθίστου Ύμνου, δηλαδή ο Ακάθιστος Ύμνος ενταγμένος στον Όρθρο, και όχι στο Μικρό Απόδειπνο.  
Παραθέτουμε το (Μοναχικό) Τυπικό της αγρυπνίας του Ακαθίστου Ύμνου, όπως αυτή θα τελεστεί σήμερα, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τον ήχο της εβδομάδος και τους εορταζόμενους Αγίους. (Στις ενορίες παραλείπονται τα μοναχικά στοιχεία της Ακολουθίας, παρεμένει όμως η ίδια σειρά στα λεγόμενα.)
Πηγή εδώ

Σάββατο 5 πριλίου 2014. 
Μνήμη τν γίων μαρτύρων Κλαυδίου,
Διοδώρου Οίκτωρος, Οϊκτωρίνου, Παππίου, Νικηφόρου καὶ Σεαραπίωνος. 
Τ Σαββάτ το καθίστου μνου ψάλλομεν τν
κετήριον κολουθίαν ες τν κάθιστον μνον τς περαγίας

Θεοτόκου.

Ες τ πόδειπνον

ναγινώσκομεν τ μικρν ποδεπνον ν τ νάρθηκι, ψάλλοντες ν ατ τν νεκρώσιμον κανόνα το βαρέως χου, κ τς Παρακλητικς∙ Κόσμος ραϊσμένος…κα τν γίων μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου, Οίκτωρος, Οϊκτωρίνου, Παππίου, Νικηφόρου κα Σεαραπίωνος∙ Τ δρόμον τν ερν τελέσαντες…μφότεροι ες δ΄ τροπάρια. Ες τ τρισάγιον, κοντάκιον∙ Τ περμάχ… χμα. ν τέλει δ ο οκοι τς Θεοτόκου ο λέγονται, λλ’ εθς μετ τς εχς∙ σπιλε μόλυντε… Κα δς μν Δεσπότα…περένδοξε ειπάρθενε… λπίς μου Πατήρ… κα∙ Τν πσαν λπίδα μου…γίνεται μικρ πόλυσις, τ∙ Εξώμεθα…κα τ∙ Δι’ εχν...

ν τ ρθρ

Τ Παρασκευ σπέρας, περ ραν δ΄ τς νυκτς σημαίνει. Ελογήσαντος το ερέως, λέγομεν εθς τ∙ Δετε προσκυνήσωμεν…κ γ΄ κα τος ψαλμος∙ πακούσαι σου Κύριος…κα∙ Κύριε ν τ δυνάμει σου… Ετα∙ Δόξα κα νν…Τρισάγιον…Τ τροπάρια∙ Σσον Κύριε τν λαόν σου…Δόξα∙ ψωθες ν τ Σταυρ…Κα νν∙ Προστασία φοβερά…εθς ξάψαλμος. Μετ δ τν κφώνησιν ψάλλομεν τ∙ Θες Κύριος…ργς δίς, κα ργοσυντόμως δίς, ες χον πλ.δ΄, μετ τν στίχων ατο. Εθ’ οτω τ τροπάριον∙ Τ προσταχθν μυστικς…κ γ΄, τοι δς μν ργς κα παξ συντόμως. Εθς στιχολογία το Ψαλτηρίου ς ξς: ναγνώστης∙ Κύριε, λέησον γ΄, Δόξα, κα νν…Κα ναγινώσκει τ ιϞ΄ κάθισμα το Ψαλτηρίου. Ες τ τέλος ατο λέγει∙ Δόξα, κα νν. λληλούϊα, λληλούϊα, λληλούϊα δόξα σοι, Θεός. κ γ΄. λπς μν Κύριε δόξα σοι. ερεύς∙ μικρ συναπτ καί∙ τι σν τ κράτος… χορός∙ μήν, κα ψάλλεται, ργς, π’ μφοτέρων τν χορν μοιβαδόν κατ στίχον τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ…,ο ψαλλομένου θυμι ερες τν ναν πάντα ς θος. Ετα δ ρχόμενος σταται πρ τς εκόνος τς Θεοτόκου. Κα συμπληρωθέντος το κοντακίου ναγινώσκει μεγαλοφώνως τος ξ πρώτους στίχους τς Θεοτόκου∙ γγελος πρωτοστάτης…Μετ τν συμπληρσιν κάστου ψάλλουσιν ο χορο τ τέλος ατο, τοι τ∙ Χαρε νύμφη νύμφευτε κα τλληλούϊα, δ ερες τούτου ψαλλομένου θυμι τν εκόνα τς Θεοτόκου, κα ετα ναγινώσκει τν πόμενον οκον. Τοτο δ γίνεται καες τς λοιπς στάσεις τν οκων. μες δ ες τν τούτων νάγνωσιν στάμεθα. Μετ γον τν νάγνωσιν τν ξ πρώτων οκων, ψάλλεται αθις, συντόμως, τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ…δίχορον, ρχομένου το ριστερο χορο. Μετ ταύτα γίνεται ναγνωσις ες τν Λόγον ες τν κάθιστον μνον, μεθ’ ν ατησις τς β΄ στιχολογίας. Ετα ψάλλομεν αθις τ κοντάκιον∙ Τ περμάχργοσύντονον, δίχορον, ρχομένου το δεξιο χορο κα λθν ερες πρ τς εκόνος ναγινώσκει τος τέρους ξ οκους τς Θεοτόκου∙ κουσαν ο ποιμένες… Μετ δ τούτους αθις τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ…σύντομον, δίχορον, ρχομένου το δεξιο. Ετα ναγινώσκομεν τν λοιπν Λόγον το καθίστου.

Κα μετ τν νάγνωσιν, ν΄ ψαλμός χμα, κα ο κανόνες ς ξς: το γίου τς μονς το γίου το ναο, μετ τν ερμν, ες δ΄ τροπάρια κα τς Θεοτόκου, μετ τν ερμν, ες Ϟ΄ τροπάρια. Λέγομεν ν κάστ δ κα τος η΄ τελευταίους στίχους κ τς μωνύμου δς το Ψαλτηρίου. Κα μεθ’ κάστην δν ψάλλομεν καταβασίας τος ερμος τς Θεοτόκου∙ νοίξω τ στόμα μου…Οτω λέγονται ο κανόνες μέχρι τς Ϟ΄ δς. Μετ τν καταβασίαν τς γ΄ δς, συνήθης ατησις, κα μετ’ ατν αθις τ κοντάκιον∙ Τ περμάχργοσύντομον, δίχορον, ρχομένου το δεξιο χορο, κα ερες ναγινώσκει τέρους ξ οκους∙ Νέαν δειξε κτίσιν…Κα μετ’ ατος πάλιν τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ…σύντομον, δίχορον, ρχομένου το ριστερο χορο. Κα μετ’ ατ εθς τ κάθισμα∙ μέγας στρατηγός… Δόξα…τ τέλος ατο∙ Βροτν νάκλησις…Κα νν∙ πάλιν λον... Γίνεται δ νάγνωσις. Ετα ξακολουθομεν ψάλλοντες τν κανόνα. Μετ δεν τήν ε΄ δν σχολάζει κανν το γίου τς μονς το γίου το ναο, κα ψάλλομεν τν τς Θεοτόκου, μετ τν ερμν, ες Ϟ΄ τροπάρια κα τ τετραδια ες τν τάξιν ατν∙ στιχολογούνται δ κα λόκληροι α μώνυμοι το Ψαλτηρίου δα∙ κα μεθ’ κάστην δν ψάλλονται καταβασίαι ο ερμο το δευτέρου τετραδίου. Οτω ψάλλονται ο κανόνες π τς Ϟ΄ δς ως τς θ΄ συπµπεριλαµβανομένης ταύτης. Μετ τν καταβασίαν τς Ϟ΄ δς, συνήθης ατησις κα μετ’ ατν τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ…σύντομον, δίχορον, κα ερες ναγινώσκει τος πιλοίπους ξ οκους∙ Τεχος ε τν παρθένων… μεθ’ ος αθις ναγινώσκει κα τν πρτον∙ γγελος πρωτοστάτης…Κα ετα αθις τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ…σύντομον, δίχορον, ρχομένου το ριστερο χορο. Κα εθς ναγινώσκομεν τ συναξάριον, πρτον το Μηναίου, ετα το Τριδίου. Ετα στιχολογουμένης τς ζ΄ δς το Ψαλτηρίου, ψάλλεται ζ΄ δ τς Θεοτόκου κα τν δύο τετραδίων, καταβασία ερμς το δευτέρου τετραδίου. Ετα στιχολογουμένης τς η΄ δς το Ψαλτηρίου, ψάλλεται η΄ τς Θεοτόκου κα τν τετραδίων, μεθ’ ∙ Ανομεν, ελογομεν…κα καταβασία∙ Τν ποιητν τς κτίσεως…Ετα στιχολογείται Τιμιωτέρα. Ετα θ΄ δ τς Θεοτόκου κα μφοτέρων τν τετραδίων, στιχολογουμένης τς θ΄ δς το Ψαλτηρίου. Καταβασία∙ σαΐα χόρευε…κα ατησις.

ξαποστειλάριον∙ Τ π’ αἰῶνος σήμερον…δίς. Ες τος ανους, στµεν στίχους δ΄ κα ψάλλομεν στιχηρ προσόµοια γ΄∙ Κεκρυμμένον μυστήριον…Φωτοφόρον παλάτιον…Γαβριλ ρχάγγελος…ες δευτεοντες τ α΄. Δόξα…Κα νν…τ διόμελον∙ Γλσσαν ν οκ γνω… Δοξολογία μεγάλη, κα τ πολυτίκιον∙ Τ προσταχθν μυστικς… παξ. κτενής, πόλυσις κα α΄ ρα λιτς ν τ νάρθηκι, μεθ’ ν τελεία πόλυσις.

ν τας ραις

Λέγομεν δ ν τας ραις, Δόξα…τ πολυτίκιον∙ Τ προσταχθν μυστικς…Κα νν…τ θεοτοκίον τν ρν. Ες δ τ τρισάγιον, τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ

Ες τν Θείαν Λειτουργίανν τ τυπικά, κα ν τος μακαρισμος, γ΄ δ τς Θεοτόκου, νευ ερμο, ες δ΄ τροπάρια κα Ϟ΄ το δευτέρου τετραδίου ες δ΄ τροπάρια. Εσοδικν∙ Δετε προσκυνήσωμεν… ν γίοις θαυμαστός… πολυτίκια μετ τν εσοδον∙ Τ προσταχθν μυστικς…κα το τς μονς το ναο…Δόξα…Κα νν…τ κοντάκιον∙ Τ περμάχ… Τρισάγιον. Προκείμενον κα λληλουϊάριον τς Θεοτόκου. πόστολος: α. τς μέρας∙ Οκ ες χειροποίητα για εσλθεν Χριστός…(βρ. θ΄ 24-28), ζήτει τ Σαββάτ τς ε΄ βδομάδος τν Νηστειν κα β. τς Θεοτόκου∙ Εχεν πρώτη σκην δικαιώματα λατρείας…(βρ. θ΄ 1-7), ζήτει τ 21 Νοεμβρίου. Εαγγέλιον μοίως: α. τς μέρας∙ ξλθεν ησος κα ο Μαθητα ατο…(Μάρκ. η΄ 27-31), ζήτει τ Σαββάτ τς ε΄ βδομάδος τν Νηστειν κα β. τς Θεοτόκου∙ ναστσα Μαριάμ… (Λουκ. α΄ 39-49), ζήτει τ 25 Μαρτίου. Ες τ ξαιρέτως, ερμς∙ πας γηγενής…Κοινωνικν∙ Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι…Εδομεν τ Φς…Πληρωθήτω…Εη τ νομα Κυρίου…πόλυσις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου