Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Η επίσκεψις του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την ΒιέννηΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις

        Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος 
εἰς τήν Βιέννην


Ὡς  ἀνεκοινώθη, Α.Θ.Παναγιότης Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν ἀπό 21ης  μέχρι 24ης Νοεμβρίου τ.μΝοεμβρίου
Κατά τήν ἐν Βιέννῃ παραμονήν Του Πατριάρχης παρέστη εἰς τάς ἐργασίας τῆς  9ης «Παγκοσμίου Συσκέψεως τῶν Θρησκειῶν διά τήν Εἰρήνην», ὁμιλήσας ἐνώπιον 700 συνέδρων  ἐκ διαφόρων Θρησκειῶν καί Χωρῶν τοῦ κόσμου μέ θέμα «Mobilizing Action for Human Dignity, Citizenship and Shared Well-Being», ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Hilton Stadtpark.
Ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Πρεσβείαν τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας ἐν Αὐστρίᾳ, ἐνῷ ἀνταποκριθείς εἰς εὐγενεῖς προσκλήσεις παρεκάθησεν εἰς γεύματα παρατεθέντα πρός τιμήν Του ὑπό τῶν Ἐξοχωτάτων κ. κ. Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Βατικανοῦ καί τῆς Κύπρου, ὡς καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.
Μεταβάς εἰς τό Κεντρικόν Κοιμητήριον τῆς Βιέννης ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, προώρως κοιμηθέντος πρό διετίας.

Ἐδέχθη ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Sebastian Kurz, ὅστις εἶχε προσφάτως ἐπισκεφθῆ τόν Πατριάρχην ἐν Φαναρίῳ.
Ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Διαθρησκειακοῦ καί Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου (KAICIID), εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου εἶχε παραστῆ καί ὁμιλήσει πρό ἔτους.
Ἀκόμη, ἐπεσκέφθη  τά Γραφεῖα Σχολικοῦ Συμβούλου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (Schulamt), ὁμιλήσας πρός τούς πολυαρίθμους διδασκάλους τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος προερχομένους ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, παρηκολούθησε δέ-καί ὡμίλησε- τήν πρός τιμήν Αὐτοῦ συναυλίαν κλασσικῆς μουσικῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τοῦ χρυσοῦ ἰωβηλαίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.
Τοῦτο ἑωρτάσθη ἐν πανηγυρικῇ λειτουργίᾳ ἐν μέσῳ πολυπληθεστάτου ἐκκλησιάσματος τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τῶν ἀνακαινισθέντων Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης, στεγαζομένης ἐντός τῆς  Μητροπόλεως.
Μέ τό ἐπακολουθῆσαν γεῦμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἔληξεν ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς κατά Φεβρουάριον τοῦ ἔτους 1963 ἐπί τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῆς συνοδείας Αὐτῆς ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν αὐθημερόν περί τό μεσονύκτιον.      

             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου