Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πηλουσίου κυροῦ Καλλινίκου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, καί δίδος Εὐαγγελίας Κανάρη, Διευθυντρίας τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου. Ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί συγχαρείς διά τήν ἐν συνεχείᾳ, ὡς κατ’ ἔτος, ἐπίσκεψίν των εἰς τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπομένους πρεσβυτέρους ἀδελφούς ἡμῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 

* * *
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι, ὁ Ἑντιμ. Δήμαρχος Ἀμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης μετ’οἰκείων αὐτοῦ, Ἀντιπροσωπεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου Κηφισίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Ἀγγελικήν Πιτίδη-Τριανταφύλλου καί Αἰκατερίναν Μουστάκη, Δημοτικούς Συμβούλους, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐντεῦθεν. 

Παρέστη ὡσαύτως ὁ Ἐντιμ. κ. Mithat-Ali Kabaali, Σύμβουλος τοῦ Προέδρου τοῦ CHP Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, μετά 7μελοῦς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου