Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Ανακοινωθέν Οικουμενικού ΠατριαρχείουOIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Μετάβασις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Milano

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναταποκρινόμενος εἰς τήν ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπισκόπου Milano, μεταβαίνει ἐκεῖ τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης,  14ης τρ.μ., προκειμένου ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τάς ὑπό τῆς κατ’αὐτόν Ἀρχιεπισκοπῆς ὀργανουμένας ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς ὑπό τοῦ Μ. Κωνσταντίνου τοῦ περιφήμου Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων (313 μ.Χ.), τοῦ παρασχόντος ἀνεξιθρησκείαν εἰς τούς πολίτας τῆς τότε Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην θά συνοδεύουν κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτηνοἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶς, Ἀρχικλητήρ.
Σημειωτέον, ὅτι ἀνάλογοι ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ αὐτῇ ἐπετείῳ θά πραγματοποιηθοῦν καί ἐν ΚΠόλει ἀπό 17ης μέχρι καί 19ης τ.μ. Μαΐου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 12ῃ Μαΐου 2013
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου