Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Τα Θεοφάνεια εν τοις Πατριαρχείοις


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις

Μετά μεγαλοπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις λαμπρά ἑορτή τῆς ἐν τοῖς ρείθροις τοῦ Ἰορδάνου Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἰανουαρίου, καθὅν παρέστη 100μελής ὅμιλος ΡΚαθολικῶν, Προτεσταντῶν καί Ὀρθοδόξων νέων, τοῦ ὁποίου τό προσκύνημα ὠργάνωσεν ἐν Γαλλίᾳ Κοινότης Taizé, πρός οὕς ὡμίλησεν Πατριάρχης.    
  Τήν  Κυριακήν, 6ην ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.    
Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν.     
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλη- σίας, Βουλευτής Καβάλας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἡ Ἐξοχ.  κ. Ἑλένη Ράπτη, Βουλευτής Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἄλλοι ἐπίσημοι,  πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί πιστοί ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.  
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων καί τῶν κωδώνων κρουομένων χαρμοσύνως μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ Φαναρίου, ἐκ τῆς ὁποίας προέστη τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Κεράτειον καί ηὐλόγησε τό συγκεντρωθέν πλῆθος τῶν πιστῶν. Τόν Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης Ἐντιμ. κ. Λουκᾶς Κοκκίνης, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, εἰς ὅν Πατριάρχης ἀπένειμεν ἐπιστήθιον χρυσοῦν σταυρόν εἰς εὐλογίαν, ὡς καί ἐνθύμια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.
*   *   *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, Α.Θ.Παναγιότης, Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρη τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan καί τοῖς συγκεντρωθεῖσι προεστῶσι τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
                Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Θεολόγου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.  
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Μπούμπαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πασχαλίδου. 
Τόν Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐκ Νεαπόλεως Ἰταλίας.
Tόν Ὁσιωτ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς  Προϊστάμενον τοῦ . Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀστέριον Καϊμάκην, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.   
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, καί τούς  Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Ἰωάννην Βασίλογλου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν  Ἐξοχ. κ. Ζurab Patatadze, Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sofia Bakuridze.
Τήν Ἐλλογιμ. Καθηγήτριαν κ. Μαλαματήν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.    
Τάς Εὐγεν. κυρίας Amanda Yazbek καί Alia Ayoub, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀμυράν, Παραγωγόν τῆς ΕΡΤ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κοτσιφάκη, συνεργάτου αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου