Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Η ακολουθία του Α´ Κατανυκτικού Εσπερινού - Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 17 Μαρτίου 2013


῾Ο ῾Ιερεύς·
Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
῾Ο Χορός · ᾿Αμήν.
῾Ο ᾿Αρχιερεύς·
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα.


Διαβάστε τη συνέχεια 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου