Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου...᾽


Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη


῾Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν πιό κατανυκτική περίοδο τῆς ᾽Εκκλησίας μας πού σκοπό ἔχει, ὅπως πολλές φορές ἔχει ἐπισημανθῆ, νά μᾶς προετοιμάσει ἔτσι, ὥστε νά μπορέσουμε νά γίνουμε μέτοχοι τῶν συγκλονιστικῶν γεγονότων τῆς Μ. ῾Εβδομάδος, τοῦ Σταυροῦ ἰδίως καί τῆς ᾽Αναστάσεως τοῦ Κυρίου, δεδομένου ὅτι χωρίς προϋποθέσεις ἀδυνατεῖ κανείς νά γευθῆ πνευματικά γεγονότα. Κι ἡ προετοιμασία ἔγκειται στό νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό τά νέφη τῶν παθῶν, ἀφοῦ κλείνουν τόν ὁρίζοντά μας γιά νά δοῦμε τόν Θεό. ῾Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται᾽ (Ματθ. 5,8) εἶπε ἄλλωστε ὁ Κύριος.

῾Η κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἐπιτυγχάνεται μέ τήν τήρηση τοῦ βασικοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ μέ τήν σειρά της ὁ ἄνθρωπος νά πορεύεται τόν δρόμο τῆς ἐγκρατείας. Καί τοῦτο γιατί ἡ ἐγκράτεια πού ἀναφέρεται καί στό σῶμα καί στήν ψυχή θά τοῦ δώσει τήν δυνατότητα νά ὑποτάξει τό σῶμα στήν ψυχή, ἡ ὁποία ὅμως ψυχή θά ὑποτάσσεται στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. ῎Ετσι ἡ ἐγκράτεια ἀφενός ὡς ἀγώνας νηστείας σέ περιορισμό τροφῆς ποσοτικά καί ποιοτικά, ἀλλά καί περιορισμό τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων, ἀφετέρου ὡς ἀγώνας ἐλέγχου τῶν ψεκτῶν παθῶν καί μεταστρέψεώς τους σέ ἔνθεα πάθη λειτουργεῖ ἐξισορροπητικά γιά τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ τόν ὁδηγεῖ στήν φυσιολογική κατάστασή του, κατά τήν ὁποία σῶμα καί ψυχή ἁρμονικά συνταιριασμένα ὑποτάσσονται εὐχαρίστως στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. ᾽Από τήν ἄποψη αὐτή τό νόημα τῆς νηστείας, ὅπως καί κάθε ἄλλου πνευματικοῦ ἀγώνα, βρίσκεται στήν ἀγάπη, καί μόνον ἔτσι θεωρούμενα τά πράγματα δικαιώνονται χωρίς νά ὁδηγούμαστε σέ φαρισαϊσμό καί σέ καύχηση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο "Ακολουθείν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου