Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Γράμμα του Γάλλου Πρωθυπουργού στον Οικουμενικό ΠατριάρχηςΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


            Δημοσιεύεται κατωτέρω μεθ᾿ ἱκανοποιήσεως γράμμα τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. François Hollande πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἀπαντητικόν εἰς τό εὐχαριστήριον Αὐτοῦ Γράμμα πρός τήν Α. Ἐξοχότητα μετά τήν συνάντησίν των ἐν Παρισίοις τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει τοῦ κ. Προέδρου:

"Ὁ Πρόεδρος  τῆς Δημοκρατίας
Ἐν Παρισίοις, τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2013

Παναγιώτατε,
Ἔλαβον ἀσφαλῶς τήν ἐπιστολήν, τήν ὁποίαν εἴχατε τήν ἀγαθήν εὐγένειαν νά μοί ἀποστείλετε, κατόπιν τῆς Ὑμετέρας ἐπισκέψεως εἰς τήν Γαλλίαν, μεταξύ 9ης καί 12ης παρελθόντος Δεκεμβρίου, καθώς καί τῆς συναντήσεως, τήν ὁποίαν εἴχομεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκείνῃ.
Ἐπιθυμῶ νά γνωρίζετε ὅτι καί προσωπικῶς εἶμαι ἰδιαιτέρως ἱκανοποιημένος ἐκ τῆς ποιότητος τῶν συνομιλιῶν μας, ἡ ὁποία βασίζεται μέν εἰς τούς παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, οἱ ὁποῖοι ἑνώνουν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Γαλλίαν, ἐνδυναμοῦται δέ ὑπό τοῦ Ὑψηλοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον ἐπιδεικνύετε Ὑμεῖς, πρός προβολήν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου καί τῆς προωθήσεως τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν. Διά τοῦτο καί προσωπικῶς ὁλοθύμως Σᾶς εὐχαριστῶ.
Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ὅπως ὑπενθυμίσω Ὑμῖν ὅτι ἡ Γαλλία θά διατηρήσῃ ἀμείωτον τό ἐνδιαφέρον διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἀνατολῆς, μετά τῶν ὁποίων δέν λησμονεῖ τήν ἰδιαιτέραν σχέσιν αὐτῆς, ὡς κληρονομιᾶς τῆς Ἱστορίας, καί θά μεριμνήσῃ ὅπως αἱ πολιτικαί ἐξελίξεις συμβαδίζουν μέ τήν ἔννοιαν τῆς πλουραλιστικῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία σέβεται τήν Θρησκευτικήν ἐλευθερίαν καί τό Κράτος Δικαίου.
Παρακαλῶ, δεχθῆτε, Παναγιώτατε, τήν ἔκφρασιν τῆς βαθυτάτης ἐκτιμήσεώς μου.
                                                                                                                      (Ὑπογραφή)
Φρανσουά Ὀλλάντ

Τῷ Παναγιωτάτῳ
Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαίῳ Α΄
Πόλιν (Τουρκία)".
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Μαρτίου 2013
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου