Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της ΕλλάδοςΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Το εσπέρας της Δευτέρας, 4ης Μαρτίου, ο Εξοχ. κ. Αντώνιος Σαμαρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πραγματοποιών επίσημον επίσκεψιν εις Τουρκίαν, επεσκέψατο την Α.Θ.Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, περιστοιχιζόμενον υπό της ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου.
Την Α. Εξοχότητα συνώδευον κατά την επίσκεψιν αυτής οι Εξοχ. κ. κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, Υπουργός Εξωτερικών, και Βασίλειος Κασκαρέλης, Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Εξωτερικών, και οι Εξοχ. κ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα, και Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει.
Τον Εξοχώτατον κ. Πρωθυπουργόν υπεδέξαντο εν τη κεντρική εισόδω των Πατριαρχείων οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, με επί κεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, των κωδώνων του Π. Πατριαρχικού Ναού κρουομένων χαρμοσύνως.
Επηκολούθησεν εγκάρδιος συνάντησις εν τω επισήμω Πατριαρχικώ Γραφείω, διαρκείας ημισείας ώρας, καθ’ήν παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος και Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ως και ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, είτα δε και ιδιαιτέρα συνομιλία Πατριάρχου-Πρωθυπουργού.
Εν συνεχεία, η Αυτού Εξοχότης ωδηγήθη εις την αίθουσαν του Θρόνου, ένθα εγένοντο δηλώσεις εις τα Μέσα Γενικής Ενημερώσεως και ο κ. Πρωθυπουργός προσέφερεν εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Παναγιώτατον, Ούτος δε εδωρήσατο εις τον κ. Πρωθυπουργόν παλαίτυπον βιβλίον αναφερόμενον εις την Πόλιν.
Εις την Αίθουσαν του Θρόνου προσήλθε και ο Εξοχ. κ. Egemen Bağış, Υπουργός της Τουρκίας αρμόδιος επί θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όστις και συνώδευσεν εκ μέρους της Κυβερνήσεως τον κ. Πρωθυπουργόν εις το αεροδρόμιον επιστρέφοντα εις Αθήνας.
Ο κ. Πρωθυπουργός επεσφράγισε την επίσκεψίν του εις τα Πατριαρχεία δια προσκυνήματος εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν.
Τω ως άνω υψηλώ επισκέπτη της Μητρός Εκκλησίας απεδόθησαν, κατά την τε άφιξιν και την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων, αι νενομισμέναι τιμαί, πλείστοι δε δημοσιογράφοι εξ αμφοτέρων των χωρών εκάλυψαν την Πρωθυπουργικήν επίσκεψιν εις το σεπτόν Κέντρον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου