Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Η έκτη ημέρα της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εσθονία

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Σήμερον τήν πρωΐαν, Δευτέραν, 9ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ἀτμοπλοϊκῶς ἀπό τήν ἕδραν τῆς Ἐπισκοπῆς Pärnu διά τάς νήσους τοῦ Ἐσθονικοῦ Ἀρχιπελάγους Kihnu καί Saaremaa, αἱ ὁποῖαι ἐκκλησιαστικῶς ὑπάγονται, ὡσαύτως, εἰς τήν ἰδίαν Ἐπισκοπήν.
Καθ’ ὅδόν πρός τόν λιμένα καί πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Περιφερείας Pärnu ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν Pootsi-Kǒpu Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τόν ὁποῖον ἱεράτευσεν, ὡς γνωστόν, ὁ πατήρ τοῦ Μάρτυρος Μητροπολίτου Ἁγίου Πλάτωνος, καί ηὐλόγησε τούς πιστούς οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν ἵνα λάβουν τήν εὐχήν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας.  
Εὐθύς ἀμέσως μετά τήν διαπεραίωσιν εἰς Kihnu, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος καθ’ ὅλην τήν ἡμέραν ὑπό τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Arnold Rüütel μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου του, μετέβη εἰς τόν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου, ἀφοῦ παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης τελεσθεῖσαν Βάπτισιν τῆς γηγενοῦς νεάνιδος Μαργαρίτας, ἀπηύθυνε τοῖς συγκεντρωθεῖσι πιστοῖς παραινέσεις καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν Του εὐλογίαν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐξεναγήθη εἰς τό παρακείμενον Μουσεῖον παραδοσιακῆς τέχνης τῆς περιοχῆς καί, ἀκολούθως, μετέβη εἰς τό Μουσικόν Σχολεῖον τῆς νήσου, τελέσας τήν ἀκολουθίαν τῶν ἐγκαινίων καί ὁμιλήσας, ἀπαντητικῶς εἰς σχετικήν προσφώνησιν τοῦ κ. Διευθυντοῦ, πρός τούς διδασκάλους καί τούς διδασκομένους ἐν αὐτῷ, παρηκολούθησε δέ καί μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα τῶν μαθητῶν.
Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν, ὑπό τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου, γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Ἱεράρχαι, ὁ Kυβερνήτης τοῦ Kihnu Ἐντιμ. Κ. Ingvar Saare καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ.  Paal Pǒlluste.
Ἅμα τῷ πέρατι τοῦ γεύματος, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς νήσου καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων Ὀρθοδόξων καί τῶν ἐν θαλάσσῃ ἀπολεσθέντων ναυτικῶν. Εἶτα, ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἀναφερθείς εἰς τάς ἄχρι τοῦδε ἐντυπώσεις Του ἐκ τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν εὐγενῆ χώραν τῆς Ἐσθονίας καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν νῆσον Kihnu.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Saaremaa, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πρωτευούσης Kuressaare καί ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ ἀρτοκλασίας, ἀπευθύνας ποιμαντικούς λόγους πρός τό πολυπληθές ποίμνιον τῆς περιοχῆς, συμπροσευχηθέντος καί τοῦ ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθέντος ἐκ Φιλλανδίας εἰς Ἐσθονίαν Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβροσίου. Ἔψαλον αἱ μοναχαί τῆς πλησιοχώρου Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὁ Περιφερειάρχης τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kaido Kaasik. Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ κ. Περιφερειάρχου, ἐξεθείασε τήν συνεισφοράν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς νήσου εἰς τήν εὐημερίαν καί τήν πρόοδον ἐν αὐτῇ, ἐνῷ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου