Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Η τρίτη ημέρα της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εσθονία

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Συνεχίζων Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Ἐσθονίαν μετέβη σήμερον τήν πρωΐαν, Παρασκευήν, 6ην Σεπτεμβρίου, εἰς τόν ἐν Ταλλίνῃ εὐκτήριον οἶκον τῶν Μεθοδιστῶν, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν, πρῶτον μέν, μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἐσθονίᾳ Ἀρχιεπίσκοπον κ. Andres Pǒder, τόν καί Πρόεδρον τοῦ Ἐσθονικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Estonian Council of Churches), ὕστερον δέ, μέ τά μέλη τοῦ εἱρημένου Συμβουλίου, τά ὁποῖα ἐπαρουσίασαν εἰς τόν Πατριάρχην, ἐν συντομίᾳ, τήν ἱστορίαν καί τήν δρᾶσιν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν, τοῦ Παναγιωτάτου ἀπευθύναντος πρός αὐτούς σχετικόν χαιρετισμόν καί ἐνημερώσαντος αὐτούς, ἀπαντητικῶς, περί τῆς ζωῆς καί δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἐν συνεχείᾳ, Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Δήμαρχον Ταλλίνης κ. Edgar Savissar, ὁποῖος ὑπεδέχθη τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ἱστορικοῦ Δημαρχείου, ὅπου μετά τάς προσφωνήσεις, ἀφοῦ Παναγιώτατος καί τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους αὐτοῦ καί ἀκολούθως εἰς τήν παλαιάν μεσαιωνικήν πόλιν τῆς Ταλλίνης, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν, πρός τιμήν Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν ἐν Ἐσθονίᾳ Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἐγένετο εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κατσαμπῆ καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἐκεῖ ἐπεδόθη Αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aavo Kärmas, Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐσθονικοῦ Ταχυδρομείου, ἐπετειακόν γραμματόσημον, ἐκδοθέν εἰς ἀνάμνησιν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως ὑπό τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν ἀρχῶν, ἐπί τῇ 90 ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὡς Αὐτονόμου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Toomas-Hendrik Ilves, ὡς καί πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Arnold Rüütel.
Τό παρών, ὡσαύτως, εἰς τήν ἐπίσημον ταύτην δεξίωσιν ἔδωσαν Ὑπουργός Πολιτισμοῦ Ἐξοχ. κ. Rein Lang, πολλοί Πρέσβεις, μεταξύ τῶν ὁποίων τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λετονίας, τῆς Τουρκίας, τῆς Κύπρου, τῆς Πολωνίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Φιλλανδίας καί τῆς Ἰταλίας, καθώς καί μέλη τοῦ Κοινοβουλίου τῆς χώρας καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἐσθονίας εἰς τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, ὡς καί οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐσθονίας.
Πατριάρχης πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας ὑπέγραψεν, ὡς εἴθισται κατά τήν τοπικήν ἐθιμοτυπίαν, σειράν γραμματοσήμων, τά ὁποῖα ἐπεδόθησαν εἰς τούς παρευρεθέντας εἰς τήν εἰρημένην ἐκδήλωσιν.    

Τό ἑσπέρας Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τό Meriton Grand Hotel, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν τῆς χώρας καί τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν ἐν Ἐσθονίᾳ, καί ἀπηύθυνεν αὐτοῖς λόγους ἐνισχυτικούς ἐπαινέσας τήν συμβολήν τῶν μέν εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τῆς χώρας, τῶν δέ εἰς τήν καλλιέργειαν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ αὐτῆς καί τῶν ἀντιστοίχων χωρῶν των

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου