Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

"Καρδία καιομένη" του π. Γεωργίου Δορμπαράκη, από τις εκδόσεις "ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ"

Μεταφέρουμε από το βιβλίο: 

Στό γνωστό περιστατικό τῆς πορείας πρός Ἐμμαούς οἱ δύο ἀπόστολοι, Λουκᾶς καί Κλεόπας, μέσα στό θάμβος τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ εὑρισκόμενοι ὁμολογοῦν: «οὐχί ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καί ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τάς γραφάς;» (Λουκ. 24, 32). Αὐτή «ἡ καῦσις καρδίας» εἶναι ἡ αἴσθηση πού ἀποκομίζει καί κάθε χριστιανός σέ ὁποιαδήποτε ἐποχή, ὅταν μέ πραγματική πίστη καί σοβαρότητα προσεγγίζει τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας εἴτε μέσα ἀπό τά μυστήρια εἴτε μέσα ἀπό τά κείμενα τῆς ἁγίας Γραφῆς καί τῆς πατερικῆς ἐρμηνείας της: εἶναι ὁ ἴδιος Χριστός πού ἀποκαλύπτεται «ἐν αἰσθήσει» στήν καρδιά αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Τά κείμενα τοῦ μετά χεῖρας βιβλίου, ἄτεχνα καί ἀτελῶς ἴσως, ἀποσκοποῦν ἀκριβῶς σ’ αὐτό: νά μεταφέρουν αὐτήν τήν αἴσθηση τῆς «καύσεως καρδίας» τῶν ἁγίων μας. Μέ ἄλλα λόγια προσπαθήσαμε νά μεταφέρουμε, ὅσο μπορούσαμε, ὄχι δικές μας ἀπόψεις καί ἰδέες - κάτι τέτοιο δέν θά εἶχε καμμία ἀπολύτως σημασία, σέ μιά ἐποχή μάλιστα πληθωρισμοῦ λόγων - ἀλλά τήν πίστη τῶν ἁγίων καί τῶν πατέρων μας, ἡ ὁποία διασωζόμενη στήν Ἐκκλησία μᾶς τοποθετεῖ ὀρθά καί αὐθεντικά ἐνώπιον τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς Τριαδικῆς γενικῶς θεότητος. Καί τοῦτο γιατί οἱ ἐκκλησιαστικοί αὐτοί πατέρες μας ὄχι ἁπλῶς ἔμαθαν, ἀλλά «ἔπαθαν» τά θεῖα, πού σημαίνει ὅτι, ὅσο ἐξηρτᾶτο ἀπό αὐτούς, καθάρισαν τήν καρδιά τους ἀπό τά ψεκτά πάθη, φωτίστηκαν ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔφθασαν σέ ἐπίπεδα θεώσεως, ὁπότε καί τά κείμενά τους ἦταν ἡ ἔκφραση τῆς θεοπτικῆς ἐμπειρίας τους καί ἡ αὐθεντική συνεπῶς κατανόηση τοῦ γεγονότος τῆς πίστεως.
Εὐχή μας εἶναι κάποια στοιχεῖα ἀπό τά κείμενα αὐτά -εἰσηγήσεις ὡς ἐπί τό πλεῖστον σέ διάφορες συνάξεις πιστῶν- νά προκαλέσουν κάποια ρωγμή μέσα μας, γιά νά νιώσουμε, ἔστω καί λίγο, τήν καιομένη καρδιά τῶν ἁγίων μας ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, πού θά πεῖ νά γευθοῦμε «τήν ἐλεήμονα καρδίαν» τους καί τό ἀγκάλιασμά μας ἀπό τήν ἀγάπη τους. Διότι «καρδία ἐλεήμων ἐστίν καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως...»


Περιεχόμενα


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

•  γιος Μάρκος Εγενικόςνας ντιστασιακός τς ρθοδοξίας
•  Κυριακή τς ρθοδοξίας
•  θέση τς περαγίας Θεοτόκου στήν ρθόδοξη κκλησία μας
• Τά λαϊκά μέλη τς κκλησίας στήν νοριακή ζωή
•  πιλογή το πνευματικο
•  Γεροντισμός: Επικίνδυνη κτροπή καί ο συνέπειές της
• Τό τί καί τό πς τς ρθόδοξης κατήχησης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

•  γάπη καί λεημοσύνη (Μέ δηγό τόν γ. ωάννη Χρυσόστομο)
• ψεις τς γάπης  (Μέ δηγό τόν γιο Μάξιμο τόν μολογητή)
• Μήπως εμαστε κλέφτες;
•  πομονή τν πειρασμν.
• Τό παράδειγμα το ώβ
• Ο θλίψεις καί ο δοκιμασίες στή ζωή μας
•  πικοινωνία στήν οκογένεια
• Σύντομες ξηγήσεις... σέ πιθανές παρεξηγήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου