Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου στη Νίγδη της ΚαππαδοκίαςΟ Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΙΓΔΗΣ
(9 Ἰουνίου 2013)
* * *

          Ἱερώτατοι καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀδελφοί,
          Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,
          Πατέρες, Ἀδελφοί καί Τέκνα φιλάγια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εὐλογημένοι προσκυνηταί,

Χριστός Ἀνέστη!

          Κυριακή ἕκτη ἀπό τοῦ Πάσχα καί ἑορτάζομεν τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριον, ὁ Ὁποῖος μᾶς δίδει τήν εὐλογίαν νά ἐπισκεπτώμεθα σήμερα τήν Ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν καί νά τελῶμεν τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Νίγδην. Ὅπως κάθε φορά, τά τελευταῖα χρόνια, ἔτσι καί ἐφέτος, τό προσκύνημά μας αὐτό γίνεται ἐντός τῆς χαρμοσύνου περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, κατά τήν ὁποίαν "πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός Ἀνέστη καί ᾅδης ἐσκυλεύθη".
          Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν, ὁ Ἀναστάς Κύριος, θεανθρωπίνως, ἄλλοτε ἀοράτως, ἄλλοτε ὁρατῶς, πάντοτε ὅμως μέ σπλάγχνα ἀφάτων οἰκτιρμῶν, μᾶς "καταξιώνει λαμπηδόνος θείας", ἀφοῦ ἀγγίζει τίς κόρες τῶν ὀφθαλμῶν μας μέ τά πλαστουργά δάκτυλά Του, καί μᾶς ἀξιώνει τοῦ ὑλικοῦ, ἀλλά καί τοῦ ἀοράτου ἀκτίστου φωτός, τοῦ ἀδύτου φωτός τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Διαβάστε τη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου