Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Οικουμενικό Πατριαρχείο - Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις  


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ  ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 
κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι’
ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 31ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἁνατολῆς κ. κ. Ἰωάννης Ι’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τύρου καί Σιδῶνος κ. Ἠλιού καί Βόστρων κ. Σάββα, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σελευκείας κ. Ἐφραίμ, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Σιλουανοῦ Onar, Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Najim, Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου κ. Γερασίμου Kabbas, Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Giorgi, Ἐλλογ. Δρος κ. Eli Salem, Προέδρου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπαλαμάντ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Raymond Rizk, George Nashawati,  Carol Saba καί Taki Louka,  ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐκ Βηρυττοῦ εἰς τήν Πόλιν, πρός πραγματοποίησιν ἐπισήμου εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κ.κ. Βαρθολομαῖον.
Τήν Α. Μακαριότητα καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτῆς ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, οἵτινες συνώδευσαν αὐτούς εἰς τό κατάλυμά των.

Τό Σάββατον, 1ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἀποδοθεισῶν προηγουμένως τῶν κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμῶν, εἶτα δέ ὡδηγήθη Οὗτος εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτός μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, καί τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, γενομένων ἐπισήμων προσφωνήσεων. Τήν δέ μεσημβρίαν οἱ δύο Προκαθήμενοι, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν μετέβησαν εἰς τήν ἐν Χάλκῃ Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τήν εἴσοδον τῆς ὁποίας ὑπεδέξαντο τούς Προκαθημένους οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας, μετά τῶν μελῶν αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ  αἰθούσῃ τελετῶν προσεφώνησε τόν Μακ. Προκαθήμενον τῆς κατά Ἀντιόχειαν Ἐκκλησίας, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως, ἐνῷ ὡμίλησαν ὡσαύτως οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί Βασίλειος Δήμου, Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων καί ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Χάλκης, ἀναπτύξας τό ἦθος καί τήν παράδοσιν αὐτῆς, καί κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος.   Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς Μονῆς.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ πρός τιμήν τοῦ Μακ. Προκαθημένου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησε καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Ἐξοχ. κ. Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος.  
*   *   *
Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,               μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητοςτοῦ Πατριάρχου
Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου Ι

Ἐπί τῇ ἑορτῇ πάντων τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 2αν Ἰουνίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ μετά τῆς ἐπιβαλλομένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως Θεία Λειτουργία, καθ΄ἣν συνελειτούργησαν Α. Θ. Παναγιότης, Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί Α. Θ. Μακαριότης, Πατριάρχης  Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννης Ι’.
Μεταὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ συνοδοί Ἱεράρχαι τῆς Α.Θ.Μακαριότητος καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ρόδου κ. Κύριλλος καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Neftekach κ. Ἀμβρόσιος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, Ἄρχοντες Ὀφικκίαλοι τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακά- ριστος», οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἀρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καί Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Ἄρχων Ἐξαρχος-Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρό- ξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἄλλοι ἐπίσημοι, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξω- τερικοῦ καί ἐξ Ἀντιοχείας Τουρκίας.  
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσεφώνησε τόν Μακ. Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην Ι’, Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως. Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων καί ἐν κατακλεῖδι Οὗτοι ηὐλόγησαν τούς πιστούς, ψαλλομένων τῶν Πολυχρονισμῶν αὐτῶν, μεθ’ ὅ ἡ Α. Θ. Μακαριότης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό ἐκκλησίασμα.
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ὑπό τῆς Ἀδελφότητος τῶν ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Beyti, εἰς τά ἐπιδόρπια τοῦ ὁποίου ἐγένοντο προπόσεις ὑπό τῶν δύο Πατριαρχῶν, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας διεξήχθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις αἱ προβλεπόμεναι ἐπίσημοι συνομιλίαι μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, καθ’ ἅς συμπροήδρευσαν ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί ἡ Α. Θ. Μακαριότης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου