Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

" Ὃπου ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖ καί ὁ Χριστός καί ὃπου Χριστός ἐκεῖ καί ἡ Ἐκκλησία. "


+ ιερομονάχου Ευσεβίου Βίττη

" Μή λησμονοῦμε πώς ὁ Χριστός βρίσκεται στήν Ἐκκλησία. Καί ὃπου ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖ καί ὁ Χριστός καί ὃπου Χριστός ἐκεῖ καί ἡ Ἐκκλησία. Χριστός καί Ἐκκλησία εἶναι οἱ δύο πλευρές τοῦ ἰδίου πράγματος. Ἑπομένως δέν μπορῶ νά ἀγνοήσω τήν Ἐκκλησία μέ τόν ἰσχυρισμό, ὃτι ἐμένα μέ ἐνδιαφέρει μόνον ὁ Χριστός. 
Δυστυχῶς ὃμως κάποιοι χριστιανοί τό ὑποστηρίζουν αὐτό μέ τήν ἂποψη πώς αὐτοί τόν Χριστό τόν συναντοῦν τάχα μόνοι τους καί δέν ἒχουν καμμιά ἀνάγκη ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀγνοοῦν ὃμως, ὃτι Χριστός ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει, γιατί αὐτός συνέστησε τήν Ἐκκλησία, αὐτός ἀποτελεῖ τήν ἀτίμητη Κεφαλή της καί μέσα στήν Ἐκκλησία δίνει τή χάρη του. 
Ὁ Χριστός βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία του, τήν ὁποία "περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἳματος" (Πράξ. κ΄28). Τήν 'Εκκλησία του τήν ἒχει δική του μέ τήν προσφορά γιά χάρη της τῆς ἀτίμητης θυσίας τοῦ τιμίου αἳματος. 
Ὃποιος ἑπομένως ὑποστηρίζει τέτοιες ἰδέες, ἀντιτίθεται πρός τόν ἲδιο τόν Χριστό καί συνεπῶς δέν ἒχει καμμιά σχέση μαζί του, ὃσο κι ἂν πιστεύει τό ἀντίθετο. "


Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη, Ὁμιλίες Πνευμ. Οἰκοδομῆς στήν Ἀποκάλυψη, Τόμος Α΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου